sešity, obaly, penály, psací potřeby,...

školák

diáře, tiskopisy, etikety, xerox,...

podnikatel

pořadače, obaly, obálky, děrovače,...

úředník

drogerie, lepidla, občerstvení, domácí potřeby,...

domácnost

0,- Kč

Nepřihlášený zákazník

Aktuality

Kalendáře
02.12.2021
Vážení zákazníci, kalendáře a diáře pro rok 2022 jsou již VYPRODANÉ! ...

Dezinfekční prostředky.
04.05.2020
Dobrý den, nabízíme Vám dezinfekční prostředky na plochy, ale i na ruce. STAR postřiková dezinfekce 650ml STAR postřiková dezi ...

více aktualit

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti CZ Papir s.r.o., se sídlem Děčínská 342, Benešov nad Ploučnicí 407 22, IČO 287 49 022, DIČ CZ28749022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 30674, email: info@mistr-papir.cz, s převažujícími předměty podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (dále jen prodávající):

Článek I.
Charakter všeobecných smluvních podmínek

Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím.
Tyto všeobecné smluvní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupujícím může být spotřebitel (při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) nebo zákazník, který není spotřebitelem (při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).
Pro případ, že je kupujícím spotřebitel, se vzájemná práva a povinnosti řídí těmito smluvními podmínkami a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
Pro případ, že je kupujícím zákazník, který není spotřebitelem, se vzájemná práva a povinnosti řídí těmito smluvními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění.

Článek II.
Objednávka

Kupující je oprávněn objednávat zboží z aktuálního nabídkového sortimentu prodávajícího prezentovaného v elektronických katalozích, cenících a ostatních nabídkách prodávajícího.
Kupující je oprávněn objednat u prodávajícího zboží následujícími způsoby

1.  elektronicky na připraveném formuláři – informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit (kupující nenese žádné náklady za využití prostředků komunikace na dálku),

2.  telefonicky či použitím emailové korespondence (adresa pro přijetí objednávek - info@mistr-papir.cz)

přičemž všechny způsoby objednání jsou pro kupujícího závazné.
Prodávající je v případě jiného než elektronického objednání oprávněn požadovat písemné potvrzení objednávky s uvedením identifikace kupujícího a telefonním spojením.
Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
Podáním (odesláním) objednávky kupující výslovně prohlašuje, že se pečlivě seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Vzhledem k tomu, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou neustále přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.mistr-papir.cz, je splněna podmínka, že kupující měl možnost se s nimi s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky seznámit.

Článek III.
Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z takto uzavřené kupní smlouvy. Bez závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupní smlouva uzavřena není a stranám nevznikají žádné vzájemné nároky.
Pokud prodávající objednávku neakceptuje, je povinen o tom kupujícího vyrozumět.
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Článek IV.
Cenové a platební podmínky

Ceny uvedené v aktuálním nabídkovém sortimentu prodávajícího prezentovaném v elektronických katalozích, cenících a ostatních nabídkách prodávajícího jsou platné ke dni objednání zboží. Ceny musí být uvedeny tak, aby z nich jednoznačně vyplývalo, zda jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, mají-li k nim být připočítány. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží – pokud se strany na nové ceně nedohodnou, je to důvodem pro zrušení smlouvy.
Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob nebo další aktualizace nabídky. Jiné ceny jsou platné vždy do jejich aktualizace.
Kupující je oprávněn zvolit si platební podmínky, a to ze standardních způsobů, kterými jsou platba dobírky při dodání zboží, platba v hotovosti nebo platba převodem na bankovní účet prodávajícího č.ú. 2900195332/2010.
V úvahu připadá i platba na základě faktury, avšak jedině v případech, kdy s tímto způsobem vyjádří prodávající souhlas. V tomto případě slouží faktura současně jako dodací list a převzetím faktury je potvrzeno převzetí zboží.

Článek V.
Dodací podmínky

Kupující je oprávněn zvolit si způsob dodávky.
Zboží se považuje za dodané jeho předáním a převzetím.
Kupující může dále požádat o dopravu zboží na jím v objednávce určenou adresu v České republice. Zboží se považuje za dodané doručením na uvedenou adresu. Prodávající je povinen zajistit kupujícím požadovanou dopravu za následujících podmínek a nákladů:

1.  DOPRAVA ZÁSILKOVOU SLUŽBOU za poplatek řídící se dle tohoto ceníku:

Balík na dobírku do 30Kg - 99Kč vč. DPH. U objednávek nad 3000,- Kč vč. DPH je dopravné ZDARMA.

 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno zásilkovou službou, nebo jiným přepravcem, obvykle do 24 hodin v případě, že je zboží skladem a je objednáno do 16:00, obvykle do týdne pokud je na externích skladech dodavatelů a v případě, že není zboží ani na externích skladech bude zákazník o předběžném termínu dodání informován. Není-li prodávající schopen objednané zboží dodat, je povinen o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.

Článek VI.
Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující není oprávněn činit kroky, v důsledku kterých by vlastnické právo ke zboží nabyla před úplným zaplacením kupní ceny třetí osoba. Pro případ porušení této povinnosti je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši kupní ceny.

Článek VII.
Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy

Podle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění má kupující, je-li spotřebitelem, v případě uzavření smlouvy použitím prostředků komunikace na dálku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že by prodávající nepředal kupujícímu, který je spotřebitelem, informace, které je povinen dle zákona předat, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v průběhu této lhůty, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Ve všech uvedených případech počíná běh lhůty pro odstoupení od smlouvy od předání zboží, před předáním zboží odstoupení od smlouvy možné není.

Zákazník, který není spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit jen za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

Odstoupení od smlouvy je třeba učinit písemně, elektronicky na emailovou adresu info@mistr-papir.cz. Při odstoupení je vždy nutné uvést datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží, jinak je odstoupení neplatné.
Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla  prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět prodávajícímu musí být v neporušeném stavu, nepoškozené. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávající uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Není možné zasílat  zboží zpět na dobírku.
Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrátí finanční prostředky po dohodě na účet kupujícího nebo poštovní složenkou.

Článek VIII.
Důsledky odstoupení od smlouvy

Podle ustanovení § 53 odst. 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění platí, že uplatní-li kupující (spotřebitel) právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7, má prodávající (dodavatel) právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Kupující bere na vědomí, že prodávající bude požadovat náhradu svých skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající tímto výslovně seznamuje kupujícího s tím, že náklady spojené s vrácením zboží činí obvykle v každém jednotlivém případě 550 Kč, slovy tři sta osmdesát korun českých, ledaže z okolností konkrétního případu vyplývá jiná skutečná částka vyšší či nižší. Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží bude důsledně vymáhat, a to i soudní cestou. Pro případ, že nedojde k dobrovolné úhradě, prodávající předesílá, že je připraven spolehlivě prokázat a dokladovat skutečnou výši nákladů spojených s vrácením zboží.

Článek IX.
Započtení

Prodávající upozorňuje kupujícího, že je připraven započíst své případné nároky na náhradu škody za neúplné, poškozené či viditelně opotřebené vrácené zboží či náklady spojené s vrácením zboží proti případnému nároku kupujícího na vrácení již zaplacené kupní ceny.

Článek X.
Informace o službách po prodeji a o zárukách

Prodávající je připraven se i po prodeji dohodnout s kupujícím na všech službách v rámci jeho předmětu podnikání.
Prodávající přebírá závazek, že zboží dodané kupujícímu bude způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno, po dobu 24 měsíců od převzetí. Pokud bude na dodaném zboží uvedená jiná doba expirace určená výrobcem konkrétního zboží, platí jako záruční lhůta tato doba expirace.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že se na zboží projeví nedostatky či vady je třeba neprodleně uplatnit reklamaci. Reklamaci je možno uplatnit e-mailem či písemně. V případě reklamace emailem či písemně je třeba zaslat zboží doporučeně prodávajícímu. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku. Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů. Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se v případě kupujícího spotřebitele řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a v případě kupujícího zákazníka, který není spotřebitelem, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

Článek XI.
Řešení sporů

Prodávající při řešení sporů vždy preferuje mimosoudní vyřízení.

Článek XII.
Ochrana osobních údajů

Kupující výslovně prohlašuje, že veškeré osobní údaje včetně osobních údajů citlivých poskytl věřiteli dobrovolně a se svým souhlasem.
Uvedené osobní údaje budou zpracovány při respektování  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání objednávky. Objednávka je po potvrzení archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2011

CZ Papir s.r.o.
Josef Plachý

jednatel

autor: mistr-papir, datum: 24.11.2011 14:53

Přihlášení


registrace  |  ztracené heslo

Kontakty

Hot-line: 702 098 137

Náš e-mail: info@mistr-papir.cz