sešity, obaly, penály, psací potřeby,...

školák

diáře, tiskopisy, etikety, xerox,...

podnikatel

pořadače, obaly, obálky, děrovače,...

úředník

drogerie, lepidla, občerstvení, domácí potřeby,...

domácnost

0,- Kč

Nepřihlášený zákazník

Kategorie

Články jsou roztříděny do kategorií...

Aktuality

Kalendáře
02.12.2021
Vážení zákazníci, kalendáře a diáře pro rok 2022 jsou již VYPRODANÉ! ...

Dezinfekční prostředky.
04.05.2020
Dobrý den, nabízíme Vám dezinfekční prostředky na plochy, ale i na ruce. STAR postřiková dezinfekce 650ml STAR postřiková dezi ...

více aktualit

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti CZ papír s.r.o.


Společnost CZ papír s.r.o. (dále jen "společnost") tímto poskytuje bližší informace ke zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a služeb s přidanou hodnotou. Sledujte také pečlivě veškeré dokumenty a materiály, které naše společnost průběžně zveřejňuje.

Společnost při zpracování vašich osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy. Věnujte tedy uvedeným předpisům patřičnou pozornost.


Osobní údaje

Společnost shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, zprostředkovací data, provozní a popř. další údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů.

Osobními a zprostředkovacími daty se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, apod., dále informace o platební morálce, bankovním spojení, atd.

Provozními údaji se rozumí jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací (telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách atp.).

Osobní údaje, zprostředkovací data, provozní a další údaje uživatelů a oprávněných zástupců uživatelů budou nadále zmiňována jako "Data".


Zpracování osobních údajů

Data jsou společností, jejími obchodními partnery a dalšími osobami zpracovávána pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely zajišťování a ochrany sítí, poskytování služeb elektronických komunikací, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících, vyúčtování služeb a provádění úkonů s účtováním spojených.

Data jsou zpracovávána společností, jejími obchodními partnery a dalšími osobami pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Povinně poskytovanými údaji jsou obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu. Ostatní osobní údaje, které poskytnete společnosti či jejím partnerům, poskytujete dobrovolně.

Data jsou také společností či jejími partnery zpracovávána pro tzv. marketingové účely proto, abychom vám poskytovali co nejlepší služby. Data jsou takto zpracovávána pro účely nabízení obchodu a služeb, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely a pro účely s vámi sjednané, to vše v rozsahu, v jakém jste tato Data společnosti poskytli nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo ve kterém společnost získala při poskytování služeb či služeb s nimi souvisejících, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů uvedených výše. Společnost zpracovává Data pro výše uvedené účely po dobu stanovenou na příslušném formuláři, dokumentu či jiném nosiči a není-li tato lhůta stanovena, pak po celou dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Formu projevu vůle může stanovit společnost a tato forma projevu vůle se může lišit dle typu souhlasu, může to být např. podpisem na příslušném formuláři či jiném dokumentu anebo užitím služby, zasláním zprávy elektronickou poštou, vyplněním registračního formuláře na webových stránkách společnosti či obdobným úkonem, který je vždy komunikován. Odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním Dat zpět a učiní-li výše popsaný úkon, má se za to, že opět souhlasíte s výše uvedeným zpracováním Dat. Tento opětovný souhlas se zpracováním Dat platí i pro Data získaná v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-li zákon jinak. Zákazník dále souhlasí s tím, že je společnost oprávněna pro účely zde uvedené nadále až do odvolání zpracovávat jméno, příjmení a adresu subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu pro účely nabízení obchodu a služeb.

Abychom vás mohli oslovovat s novými nabídkami a dalšími informacemi souvisejícími se stávajícími službami jak svými tak s nabídkami a informaci subjektů, kteří jsou s námi ve smluvním vztahu co možná nejefektivněji, souhlasíte s tím, že k těmto účelům využijeme vaši poštovní adresy, e-mailové adresy, účastnického čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jinými obdobným způsobem. Takové nabídky nebo informace jsou zpravidla označeny jako OS, tedy obchodní sdělení.

Jestliže byste chtěli souhlas se zpracováním vašich Dat pro marketingové a obchodní účely, je to možné. Pokud tak učiníte, společnost vám již nadále nebude moci připravit nabídku tzv. na míru vašich požadavků či přání a některé informace o službách budou pro vás těžko dostupné. Odvolání můžete kdykoliv učinit, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou e-mailu, telefonátu na zákaznickou linku, apod.) po vaší řádné identifikaci. Jestliže jste souhlas již udělili, můžete jej odvolat způsobem uvedeným výše. Svůj nesouhlas můžete také vyjádřit pouze například s některými způsobem oslovování s našimi nabídkami či nabídkami našich partnerů. Po odvolání souhlasu společnost, resp. třetí osoba nebude dále zpracovávat Data získaná po odvolání souhlasu se zpracováním a Data získaná před odvoláním souhlasu, avšak dosud nezpracovaná. Jako zákazník jste oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.


Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Data. V případě, že údaj zpracovávaný společností neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o vás společnost sama nebo prostřednictvím osob výše uvedených zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.


Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že společnost nebo některý z jejích obchodních partnerů provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost nebo příslušného obchodního partnera o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby společnost nebo příslušný obchodní partner odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, společnost nebo příslušný obchodní partner odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento Úřad můžete kontaktovat i v jiných případech přímo. Pokud by Vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

autor: BBS, datum: 25.11.2011, kategorie: nezařazeno
záložky:

Právní ujednání

Podmínky přístupu a využívání internetových stránek www.mistr-papir.cz

Tyto WWW stránky (dále "Stránky") provozuje CZ Papír s.r.o. (dále jen společnost).

1. Obecně

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na Stránkách pouze orientační a právně nezávazný charakter a společnost si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání proto, prosíme, kontaktujte vedení naší společnosti.


2. Duševní vlastnictví

Všechny materiály vyskytující se na Stránkách jsou duševním vlastnictvím naší společnosti či jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro Vaši osobní potřebu; jakékoliv jiné užití je porušením práv společnosti resp. jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tím není vyloučeno Vaše právo stahovat, kopírovat nebo jiným způsobem přebírat takový obsah Stránek, který je k tomu výslovně určen.

3. Odpovědnost

Společnost upozorňuje, že informace na jejích webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Společnost nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na jejích webových stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

4. Vstup na Stránky

Pro připojení se ke Stránkám vycházejte ze sekce Home.

autor: BBS, datum: 25.11.2011, kategorie: nezařazeno
záložky:

Přihlášení


registrace  |  ztracené heslo

Kontakty

Hot-line: 702 098 137

Náš e-mail: info@mistr-papir.cz